Choux Bio

Brocoli Bio

Brocoli Bio
Origine FRANCE

5,99 € / KG
Unité : KG
Chou Chinois Bio

Chou Chinois Bio
Origine FRANCE

4,99 € / KG
Unité : KG
Chou Fleur Bio/U

Chou Fleur Bio/U
Origine FRANCE

3,95 € 3,95 €/kg ou L
Chou Frisé Bio

Chou Frisé Bio
Origine FRANCE

3,30 € 3,30 €/kg ou L
Chou Rave Vert/Violet Bio

Chou Rave Vert/Violet Bio
Origine FRANCE

1,99 € 1,99 €/kg ou L
Chou Romanesco Bio

Chou Romanesco Bio
Origine FRANCE

3,99 € / KG
Unité : KG
Chou Rouge Bio

Chou Rouge Bio
Origine FRANCE

4,75 € / KG
Unité : KG
Chou Vert Lisse Bio

Chou Vert Lisse Bio
Origine FRANCE

3,30 € / KG
Unité : KG